ERP Studio - Comarch Optima, CDN XL, Outsourcing IT

Comarch ERP XL - Kadry i Płace

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach:


PŁACE i KADRY

Moduł Płace i Kadry obsługuje pełen zakres informacji Kadrowo Płacowych - od przyjęcia pracownika, poprzez wszelkie operacje dotyczące jego rozliczeń, aż do rozwiązania umowy o pracę i wyrejestrowania go z ubezpieczeń.

Pozwala na szeroką swobodę w definiowaniu elementów wynagrodzeń, uzależnianiu ich wysokości od czasu pracy, nieobecności lub stażu pracy. Wysłanie deklaracji ZUS do Programu Płatnika staje się procesem łatwym, niewymagającym żadnej konfiguracji. Oprócz ewidencji Kadrowo Płacowej umożliwia rozliczanie m.in. umów cywilno-prawnych, właścicieli oraz posiada całą gamę deklaracji składanych do ZUS i deklaracji podatkowych. System przygotowuje wypłaty gotówkowe i przelewy na rachunki bieżące pracowników. Dla modułu Księgowego przygotowywana jest automatycznie informacja o kosztach wynagrodzeń.
CDN XL - Dane pracownika
Moduł Kadry i Płace zawiera szeroki zakres wydruków. Oprócz deklaracji podatkowych, dostępne są np. umowa o pracę, świadectwo pracy, lista pracowników pełna/ skrócona, pracownicy przyjęci i zwolnieni w zadanym okresie czasu, raporty do kasy chorych, o badaniach okresowych, nieobecnościach, karty pracy, struktury zatrudnienia i inne...
Zgodność modułu z Prawem Pracy oraz jego bieżące uaktualnienia do wciąż zmieniających się przepisów gwarantują pewność w kontaktach z ZUS.


SYSTEM OCEN PRACOWNIKÓW / PULPIT PRACOWNIKA

Ocena okresowa oraz Ankiety działające w ramach Pulpitu Pracownika umożliwiają wykorzystanie systemu dla potrzeb oceny pracowniczej jak również wsparcie innych procesów biznesowych związanych z oceną bądź wykorzystaniem ankiet.
Uprawnienia użytkownika przyporządkowanego w odpowiednie miejsce struktury podległościowej odpowiadają za wyświetlenie zadań użytkownika bądź dodatkowo jego podwładnych związanych z tymi procesami. Identyfikacja użytkownika odbywa się z wykorzystaniem konta domenowego zapisanego na karcie pracownika w systemie Comarch CDN XL.
cdn xl - Pulpit pracownika
Definicja ankiet oraz zlecenie zadań poszczególnym pracownikom odbywa się w module Administrator. W aplikacji prezentowane są zadania związane z ankietami, udzielane odpowiedzi jak również wyniki.
Użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami może również wykonać modyfikację zadania – np. poprzez wprowadzenie dodatkowego opisu do pytania, dodanie, usunięcie pytania. 
Przydatna jest również możliwość delegowania obowiązków związanych z dokonaniem oceny/udzieleniem odpowiedzi – umożliwia to opcja  zmiana osoby odpowiadającej/oceniającej.


INFORMACJE PRACOWNICZE

Jest to aplikacja współpracująca z modułem Płace i Kadry XL, pozwalająca w prosty i wygodny sposób uzyskać zdalnie dostęp do danych osobowych wybranego pracownika. Poza danymi osobowymi moduł pozwala również uzyskać dostęp do jego danych płacowych.
 


PODZIELNIK

Jest to aplikacja intranetowa umożliwiająca bezpośredni dostęp wielu użytkowników do podzielnika kosztów wynagrodzeń systemu Comarch CDN XL. Intranetowy Podzielnik Wynagrodzeń jest tworzony oraz zatwierdzany w oparciu o hierarchię struktury podległościowej firmy. Dostęp do aplikacji, czyli do opisu analitycznego pracownika, zatwierdzania i potwierdzania podzielnika jest uzależniony od miejsca operatora w strukturze zdefiniowanej w systemie Comarch CDN XL oraz od tego czy jest on kierownikiem danego centrum. Kierownik ma możliwość wypełniania i zatwierdzania podzielnika dla siebie i pracowników podległego mu centrum poprzez sieć Intranetową. Pracownik, który nie jest oznaczony jako kierownik, ma dostęp tylko do swojego podzielnika. Może go uzupełnić poprzez określenie liczby dni przepracowanych w danym centrum oraz wskazanie poszczególnych wymiarów opisu analitycznego. Posiada też możliwość jego zatwierdzenia. Aplikacja stanowi skuteczne narzędzie zbierania danych dla kierownika o czasie poświęcanym przez pracowników na poszczególne zadania, jak również jest wykorzystywana w controllingu w celu określenia kosztu i ustalenia czasu przypadającego na dany projekt.
CDN XL - Podzielnik
Moduł udostępnia rozwiązanie alternatywne do Intranetowych Kart Pracy - jest przeznaczony dla firm, które korzystają z rozbudowanego, wielowymiarowego opisu analitycznego procentowego podziału kosztów wynagrodzeń. Intranetowy Podzielnik Wynagrodzeń w dalszej kolejności umożliwia dokonanie podziału kosztów wynagrodzeń ujętych w liście płac wg indywidualnego opisu analitycznego przypisanego pracownikowi. Tak wygenerowany podzielnik, przypisany do listy płac, stanowi narzędzie pozwalające na księgowanie kosztów wynagrodzeń na odpowiednich kontach analitycznych 


KARTY PRACY

Intranetowe Karty pracy to aplikacja współpracująca z modułem Płace i Kadry XL, pozwalająca w prosty i wygodny sposób rejestrować zdalnie czas pracy pracowników przez osoby do tego upoważnione. Wprowadzana w ten sposób jeden raz informacja o przepracowanym czasie jest automatycznie zapisywana w bazie modułu Płace i Kadry XL, następnie wykorzystywana przy naliczaniu wynagrodzeń. Intranetowe Karty Pracy stanowią narzędzie do bezpośredniego opisu analitycznego czasu pracy poszczególnych pracowników. Przeznaczone są dla przedsiębiorstw stosujących opis analityczny czasu pracy w obrębie dwóch wymiarów analitycznych. Alternatywę dla tego modułu stanowi Intranetowy Podzielnik Wynagrodzeń przeznaczony dla firm, które korzystają ze złożonego opisu analitycznego - wymagających procentowego podziału kosztów wynagrodzeń. Aplikację można uruchomić z dowolnego komputera w lokalnej sieci.

CDN XL - Moduł karty pracyDostęp do danych opiera się na strukturze podległościowej zdefiniowanej w module Administrator systemu Comarch CDN XL. Do własnych kart pracy dostęp mają tylko ci pracownicy, którym przypisano taką rolę. Kierownicy posiadają również dostęp do kart pracy swoich podwładnych. Dodatkowo istnieje możliwość przydzielenia wybranym osobom w firmie uprawnień pozwalających na wgląd do danych odnoszących się do wskazanego centrum, czy całej firmy np. dla pracownika działu kadr odpowiedzialnego za ewidencję czasu pracy w firmie lub pracowników Zarządu tylko do informacji o czasie pracy (kalendarza) wybranych pracowników. Dane osobowe pracowników są chronione - osoby upoważnione do ewidencjonowania czasu pracy przez Intranet mają dostęp wyłącznie do kart podległych im pracowników, nie mają natomiast wglądu w inne ich dane poza imieniem i nazwiskiem.


RCP

Moduł Rejestracji Czasu Pracy służy do wyświetlania, korygowania i zatwierdzania danych odczytanych z czytnika RCP w oparciu o strukturę podległościową firmy. Rejestrator zapamiętuje momenty wejść i wyjść pracownika oraz w trybie ciągłym wskazuje pracownikowi bądź jego przełożonemu pozostały do przepracowania czas w danym dniu poprzez porównywanie do przypisanej każdemu pracownikowi normy czasu pracy. Wgląd do danych zapisanych z czytnika w systemie ma sam pracownik jak i inne osoby, którym taka rolę przypisano. Zatwierdzać oraz modyfikować zarejestrowany czas pracy może jedynie osoba posiadająca do tego uprawnienia, np. kierownik.

Moduł umożliwia ewidencjonowanie różnej normy pracy dla różnych osób (centrów), oraz jej zmian historycznych. Przechowuje również bezpiecznie dane o wszystkich dokonanych korektach (kto, kiedy i jaki element modyfikował).

Informacje uzyskane dzięki aplikacji mogą być wykorzystywane w dalszej kolejności do celów kadrowo-płacowych. Zarejestrowane automatycznie dane dotyczące konkretnego okresu można ująć w postaci kalendarza czy zestawienia czasu pracy, a następnie wykorzystać przy rozliczeniach płacowych pracownika.
Moduł cechuje wygodny interfejs pozwalający na szybkie wdrożenie bez dodatkowych szkoleń. Może również stanowić efektywny składnik systemu informacji o czasie pracy pracowników wykorzystywany do celów controllingowych.


NIEOBECNOŚCI

Aplikacja pozwala na planowanie, zatwierdzanie, rejestrowanie i raportowanie nieobecności pracowników w zadanych okresach czasu.
CDN XL - nieobecności