ERP Studio - Comarch Optima, CDN XL, Outsourcing IT

Comarch ERP XL - Zarządzanie produkcją

Profesjonalna obsługa działań związanych z produkcją to nie tylko zarządzanie procesami produkcyjnymi, ale także optymalizacja działań przedprodukcyjnych (np. zapewnienie dostępności surowców czy półproduktów wymaganych w procesie produkcyjnym) oraz wsparcie procesów poprodukcyjnych (np. odpowiednie rozlokowanie produktów na magazynie, obsługa serwisu urządzeń).

Firmy produkcyjne działają w oparciu o wiele modeli produkcji. Może to być prosta kompletacja, działalność w oparciu o projekty, zaawansowana technologicznie produkcja seryjna lub jednostkowa. Efektywne działanie firmy produkcyjnej wymaga wsparcia narzędzi IT w ramach wymienionych obszarów. System Comarch ERP XL jest narzędziem przystosowanym do specyficznych potrzeb firm produkcyjnych, bez względu na branżę oraz charakter prowadzonej produkcji.

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ:


PRODUKCJA

Moduł Produkcja zawiera zestaw narzędzi służących do kompleksowego zarządzania produkcją – od planowania, poprzez jej realizację i rozliczanie, aż po raportowanie na potrzeby kadry zarządzającej.

Rejestracja bazy produkcyjnej
Narzędzia dostępne w module Produkcja umożliwiają prowadzenie ewidencji pracowników, narzędzi, maszyn i innych zasobów, które zostaną wykorzystane w procesie produkcji. Wszystkie te elementy składające się na cykl produkcyjny mogą mieć przypisane konkretne zadania (np. rodzaj wykonywanej pracy) oraz są wpisane w harmonogram produkcji (kalendarz określający czas i dostępność składnika dla planowanego zadania).

Definiowanie technologii wytworzenia produktu
Planowanie i realizacja produkcji wykonywane są na podstawie technologii wytworzenia produktu. Technologie stanowią zestaw informacji, wyczerpująco określających czynności wchodzące w skład procesu produkcji dla uzyskania konkretnego produktu (lub kilku produktów). Dla każdej z czynności system pozwala dobrać odpowiednie surowce potrzebne do jej wykonania, a także półprodukty, które są uzyskiwane w osobnych procesach technologicznych. Możliwe jest tworzenie wielu wersji technologii (np. dla różnych grup kontrahentów), a także łączenie kilku technologii w celu otrzymania produktu o specjalistycznych cechach.


Planowanie produkcji
System Comarch ERP XL daje możliwość wykorzystania kilku rodzajów planowania produkcji w zależności od potrzeb konkretnej firmy i wymagań danego projektu. Niezależnie od rodzaju planowania system pozwala na planowanie czynności w ilości potrzebnej do wytworzenia półproduktów i produktów. Do zdefiniowanych czynności dobierane są zasoby powiązane z daną technologią, a następnie generowane są rezerwacje na surowce.
Najprostszym rodzajem planowania jest planowanie całościowe. Produkcja zostanie tak zaplanowana, aby w procesie wytwórczym wykorzystane zostały wszystkie dostępne surowce czy półprodukty. Możliwe jest też planowanie częściowe – poszczególne czynności i cały proces zostaną zaplanowane w taki sposób, aby otrzymać ściśle określoną ilość produktu, zdefiniowaną w zleceniu produkcyjnym.

W ramach planowania częściowego możemy również skorzystać z planowania:

  • uproszczonego – system planuje czynności produkcyjne bez dobierania do nich zasobów (pracowników/maszyn); na etapie produkcji możliwe jest dopisywanie zasobów do czynności,
  • szczegółowego (na „wąskie gardła” produkcyjne) – podczas układania harmonogramu do czynności dobierane są tylko wybrane przez Użytkownika zasoby (tzw. „wąskie gardła”),
  • na okresy planistyczne (tzw. planowanie zgrubne) – dające odpowiedź na pytanie, w jakim czasie jesteśmy w stanie otrzymać określony produkt,
  • na wszystkie zasoby - podczas planowania zostaną przypisane wszystkie zasoby produkcyjne

Każdy z powyższych sposobów planowania umożliwia automatyczne przeplanowanie czynności, przeplanowanie konfliktów oraz planowanie całościowe.

 

Definicja dokumentu zlecenia produkcyjnego wraz z dostępnimi metodami planowania.

Harmonogramowanie produkcji
Harmonogramowanie w module Produkcja polega na automatycznym wskazywaniu planowanych terminów realizacji czynności produkcyjnych. Określanie tych terminów odbywa się z uwzględnieniem możliwości dobrania do nich odpowiednich zasobów. System sam oszacuje, czy dane czynności mogą być wykonane w odpowiednim czasie i jakie zasoby są niezbędne do ich zakończenia. Podczas planowania generowane są rezerwacje na surowce, a przypadku ich braku wyświetlana jest odpowiednia informacja. Nadzór nad realizacją planu produkcji jest także powiązany z innymi modułami systemu. W efekcie wyświetlane są informacje o innych konfliktach, mogących wywołać zagrożenie dla terminowego wykonania harmonogramu produkcji.

Realizacja produkcji
Moduł Produkcja oferuje pełną gamę funkcji służących rejestracji realizacji produkcji. Możliwe jest rejestrowanie wykonania całej czynności produkcyjnej lub tylko jej części. Realizacje częściowe mogą wynikać z uzyskania tylko części ilości przewidzianych produktów lub zrealizowania tylko części terminów, na jakie przewidziana została czynność.

 

Wykres Ganta

Raportowanie i nadzór nad produkcją

Moduł Produkcja wyposażony jest w narzędzia służące do nadzoru i raportowania przebiegu produkcji. Harmonogram czynności pozwala na wyświetlanie wykazu planowanych i zrealizowanych czynności, według kryteriów wskazanych przez Operatora. Dzięki temu, możliwe jest zawężenie wyświetlanych czynności i ich realizacji dla wskazanego pracownika, brygady, na określony przedział czasu itd. Moduł umożliwia również prezentację planu i realizacji produkcji w postaci graficznej – wykresu Gantt'a, z możliwością jego filtrowania, podobnie jak na harmonogramie czynności. Możliwe jest również symulowanie kosztu produktu w oparciu o raport kosztów. Na tym etapie nieocenione jest również bieżące raportowanie i kontrola produkcji nie tylko w postaci harmonogramu. Comarch ERP XL wraz z narzędziem Business Intelligence pozwala osobom zarządzającym przedsiębiorstwem na pełną kontrolę i dostęp do zawsze aktualnych informacji w postaci czytelnych tabel, wykresów i map. Wpływa to wprost na podejmowanie trafnych decyzji i pozwala natychmiast reagować na wszelkie nieprzewidziane w planie okoliczności. Więcej >>


Rozliczanie produkcji

System umożliwia szczegółowe rozliczanie produkcji, m.in. w celu precyzyjnego określenia kosztu wytworzenia uzyskanego produktu. Koszt ten jest wyliczany w oparciu o koszt surowców, zasobów (np. robocizny) oraz dodatkowych kosztów wynikających z technologii. Rozliczanie zleceń produkcyjnych może odbywać się wg cen ewidencyjnych lub wg cen rzeczywistych. Dostępne są również mechanizmy częściowego rozliczania produkcji przy rozliczaniu wg kosztów rzeczywistych - czyli możliwości naliczania kosztów produktów w trakcie trwania realizacji zlecenia. Z poziomu modułu Produkcja przy odpowiednich uprawnieniach można również dokonać księgowania dokumentów RW i PW. W każdej chwili użytkownik ma dostęp do dokumentów, które są związane z danym zleceniem, np. może sprawdzić, czy i kiedy zostało wygenerowane zamówienie zakupu. W każdym momencie dostępny jest stan realizacji zlecenia obejmujący m.in. informacje o ilości i wartości kosztów rzeczywistych surowców pobranych na rzecz realizacji zlecenia.
Aby uprościć pracę na stanowiskach roboczych udostępniony został prosty interfejs do realizacji produkcji, który może być obsługiwany za pomocą paneli dotykowych.


KOMPLETACJA

Moduł Kompletacji zawiera zestaw specjalistycznych narzędzi umożliwiających m.in. dokładną charakterystykę danego produktu, czy zdefiniowanie składu półfabrykatów i podzespołów (a także produktów gotowych). Możliwe jest także definiowanie wielu receptur dla konkretnego wyrobu i obsługa wielowariantowości składników surowcowych i usług.

Realizacja kompletacji
Kartoteka zleceń kompletacyjnych (na wytworzenie i na dekompletację produktu) pozwala płynnie zarządzać ich realizacją. Z poziomu zlecenia generowane są odpowiednie dokumenty RW/PW na surowce konieczne do realizacji zlecenia. Może się to odbywać dla całego zlecenia, poszczególnych produktów lub poszczególnych surowców związanych ze zleceniem. Możliwe jest także generowanie dodatkowych dokumentów RW, np. dla materiałów nie związanych z wykorzystywaną normą kompletacyjną.

 

Zlecenie kompletacji

System obsługuje także zwroty surowców oraz przyjęcia produktów ubocznych lub odpadów ze zlecenia kompletacji. W momencie ukończenia zlecenia, następuje rozliczenie zasobów materiałowych, jak i usług. Automatycznie wyliczane są koszty związane z wytworzonymi na tym zleceniu wyrobami gotowymi.
Użytkownik ma także możliwość podglądu zawsze aktualnych stanów magazynowych, dostaw i zamówień na zakup. Posiadając odpowiednie uprawnienia może ingerować w proces i strukturę danego wyrobu. Funkcja umożliwiająca operowanie na zleceniach kompletacji wyłącznie dokumentami magazynowymi (WM i PM) pozwala na wyraźne rozdzielenie etapu realizacji zleceń od etapu ich rozliczania. Dzięki temu możliwe jest całkowite ukrycie wartości składników i produktów przed operatorami obsługującymi moduł oraz umożliwienie przekazywania gotowych wyrobów do dalszej obróbki bez konieczności rozliczania zleceń, w wyniku których te produkty powstały.
Moduł obsługuje również proces dekompletacji, stosowany przy dekompozycji całości na elementy pierwsze (np. rozbiór, remont, procesy sortowania, przepakowanie itp.)

Rozliczenie kompletacji
Efektem realizacji zleceń jest przyjęcie na magazyn gotowych produktów (kompletacja), bądź składników (dekompletacja). Użytkownik podczas rozliczenia kompletacji oczekuje precyzyjnej informacji o koszcie wytworzenia tych produktów lub składników. System pozwala na rozliczenie kosztów na dwa sposoby:

  • rozliczenie wg. kosztów ewidencyjnych – wyroby gotowe są przyjmowane na magazyn po koszcie ewidencyjnym ustalonym na zleceniu (system proponuje ten koszt na dokumentach PW, jednak możliwa jest jego modyfikacja)
  • rozliczenie wg. kosztów rzeczywistych – opiera się o koszt księgowy, czyli wartość pobranych zasobów

Istnieje również możliwość częściowego lub całościowego rozliczenia zleceń kompletacyjnych.


PR
OJEKTY

Moduł projekty pozwala na zarządzanie dokumentami w ramach projektów, ewidencję prowadzonych przetargów i współpracę z aplikacjami kosztorysowymi. 
Funkcjonalność modułu Projekty polega na generowaniu i obsłudze łańcucha dokumentów w ramach danego procesu. Dzięki takiemu mechanizmowi i przejrzystej strukturze, osoby nadzorujące mogą jeszcze skuteczniej kontrolować realizację poszczególnych etapów procesu.

W ramach jednego projektu możliwe jest generowanie kliku ścieżek według przedstawionego modelu. Istnieje również możliwość generowania wielu wersji kosztorysów, ofert itd.
Warto podkreślić, że system Comarch ERP XL umożliwia nie tylko wygenerowanie własnego kosztorysu danego zlecenia, ale także pozwala na import kosztorysów z zewnętrznych aplikacji. Użytkownik może importować dane z pliku programów kosztorysowych WinBud oraz Zuzia. 

 
Kosztorys projektu po zaimportowaniu z pliku kosztorysowego