ERP Studio - Comarch Optima, CDN XL, Outsourcing IT

Comarch ERP XL - Business Scorecard

Jedną z najpopularniejszych obecnie metod kontroli, pomiaru efektywności i nowoczesnego zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem jest Zrównoważona Karta Wyników (Business Scorecard - BSC). BSC to zestawienie, na które składa się od kilku do kilkunastu wskaźników pozwalających w każdym momencie określić efektywność całej działalności biznesowej firmy. Wskaźniki, o których mowa, nazywane są Kluczowymi Wskaźnikami Efektywności (ang. KPI – Key Performance Indicators). Zarządzanie strategiczne za pomocą BSC składa się z kilku etapów:

  1. Dobór wskaźników, których wartości pozwolą określić globalną kondycję firmy. Powinny one być dostosowane do specyfiki branżowej – przykładowo w firmie usługowej jednym z takich wskaźników może być liczba nowo pozyskanych klientów, w firmie produkcyjnej duże znaczenie ma udział produktów wadliwych w ogólnej liczbie produktów.

  2. Określenie pożądanych wartości poszczególnych wskaźników. Firma realizując strategiępowinna dążyć do realizacji mierzalnych celów, np. osiągnięcia określonego udziału w rynku, wprowadzenia konkretnej ilości nowych produktów.

  3. Monitoring wartości Kluczowych Wskaźników Efektywności.

  4. Wykrywanie odchyleń od stanu pożądanego i podejmowanie działań korygujących.

Dostępne w systemie Comarch ERP XL narzędzie Business Scorecard (BSC), będące częścią platformy analitycznej Business Intelligence, umożliwia tworzenie Kluczowych Wskaźników Efektywności. Wykorzystanie Strategicznej Karty Wyników to doskonały sposób na jasne zdefiniowanie najważniejszych celów przedsiębiorstwa, a także bieżące monitorowanie stopnia realizacji przyjętych przez firmę założeń. Pozwala także synchronizację działań wszystkich obszarów firmy oraz indywidualnych pracowników, motywując ich do efektywnego działania.

 
 Business Scorecard


Zgodnie z koncepcją BSC, osiągnięcia przedsiębiorstwa powinny być mierzone i analizowane w czterech płaszczyznach :

  • Finansowej – Określa, w jaki sposób realizowana strategia wpływa na kondycję ekonomiczną firmy (np. stan zobowiązań, wskaźniki rentowności, płynności finansowej);
  • Klientów - Celem jej jest określenie segmentów rynku, w których przedsiębiorstwo zamierza konkurować. Wykorzystuje się tu mierniki, które pokazują poziom obsługi klientów i ich zadowoleni (np. liczba nowo pozyskanych klientów w danym okresie, udział stałych klientów w ogólnej liczbie klientów);
  • Procesów wewnętrznych - Przedstawiona za pomocą wskaźników odnoszących się do efektywności działalności operacyjnej (np. wskaźniki rotacji zapasów, udział produktów wadliwych w ogólnej liczbie produktów);
  • Wiedzy i rozwoju - Przedstawiona za pomocą mierników, które pokazują podstawy długoterminowego rozwoju i doskonalenia (np. ilość szkoleń przebytych przez pracowników, wydatki na działalność badawczo-rozwojową).

Rozwiązanie Business Scorecard pozwala nie tylko definiować Kluczowe Wskaźniki Efektywności, ale także na bieżąco monitorować ich wartość i porównywać je do wartości pożądanej. Narzędzie zostało zaprojektowane w taki sposób, aby maksymalnie uprościć analizę wskaźników. Osoba zarządzająca może łatwo ocenić, czy dana wartość jest korzystna, ponieważ status wskaźnika, trend i kształt jego wykresu prezentowane są w formie graficznej bezpośrednio na Karcie Wyników.

BSC jest narzędziem dla kadr zarządzających, ale poszczególne części Strategicznych Kart Wyników mogą być udostępniane pracownikom, dzięki czemu mają możliwość na bieżąco śledzić efekty własnej pracy. Jest to kluczowy element motywowania przez cele.