ERP Studio - Comarch Optima, CDN XL, Outsourcing IT

Comarch ERP Optima - Analizy Business Intelligence

Dzięki coraz większej ilości danych pochodzących z działalności firmy, dostarczających bardziej szczegółowych wiadomości o poszczególnych konsumentach, wprowadzania nowych kanałów sprzedaży czy rozszerzaniu asortymentu, firmy mają prawdziwe góry informacji do przekopania, jeśli chcą odkryć, co tak naprawdę zwiększa sprzedaż. Dla firm o małej lub średniej wielkości używanie arkuszy Excela do informowania o strategicznych decyzjach biznesowych nie jest już wystarczające.


Rozwiązaniem dla tej sytuacji jest Comarch ERP OPTIMA Analizy Business Intelligence - intuicyjne narzędzie służące do budowania  raportów i analiz na bazie informacji wprowadzonych do programu Comarch ERP OPTIMA.
Moduł Comarch ERP OPTIMA Analizy BI powstał  z myślą o właścicielach i osobach zarządzających małymi i średnimi firmami. Dostarcza on informacji niezbędnej do monitorowania i zarządzania przedsiębiorstwem. Dzięki umożliwieniu analizowania i porównywania danych w Comarch OPT!MA Analizy BI nie trzeba czekać na powstające często długo raporty i można działać znacznie efektywniej.
 Analiza dłużników i wierzycieli firmy pozwala kontrolować wszelkie zobowiązania i należnościW Comarch ERP OPTIMA Analizy BI zawarte jest 10-letnie doświadczenie Comarch w budowaniu rozwiązań typu business intelligence dla systemów ERP, Comarch ERP XL oraz Comarch ALTUM, a także  rozwiązań tworzonych dla dużych przedsiębiorstw i międzynarodowych korporacji tj. BPPKN DudaStock, CersanitEnion czy Atlanic.


Każda firma powinna dążyć do zwiększenia przewagi konkurencyjnej. Analiza prowadzonego biznesu możliwa dzięki modułowi Comarch OPT!MA Analizy BI pozwala skuteczniej zarządzać firmą, poprzez dostarczenie kompletnej i wiarygodnej informacji o każdej z części biznesu.
Analizy i raporty mogą być prezentowane za pomocą różnego typu wykresów
Każda firma powinna dążyć do zwiększenia przewagi konkurencyjnej. Analiza prowadzonego biznesu możliwa dzięki modułowi Comarch ERP OPTIMA Analizy BI pozwala skuteczniej zarządzać firmą, poprzez dostarczenie kompletnej i wiarygodnej informacji o każdej z części biznesu.
Dzięki ponad 50 gotowym raportom, jakie dostępne są w Comarch ERP OPTIMA Analizy Bi, można szybko uzyskać informacje i analizy o poniesionych kosztach, wysokości sprzedaży czy skuteczności uruchomienia nowych kanałów dystrybucji. Co więcej można samodzielnie  szybko zmienić raport, np. porównanie sprzedaży rok do roku z miesięcznej na kwartalną lub roczną.

Moduł pozwala na prezentowanie raportów lub analiz w postaci tabel lub wykresów, których typy (słupkowe, liniowe, kołowe, stożkowe) można dowolnie kształtować.
Analizy BI dają możliwość wysyłania subskrypcj z akualnymi raportamii do wybranych pracownikówKorzyści wynikające z posiadania modułu Comarch ERP OPTIMA Analizy BI:

 • Lepszy wgląd w działalność przedsiębiorstwa - firmy korzystające z modułu otrzymują rzetelną, szybką i aktualną informację o wielu aspektach swojej działalności. 
 • Usprawnienie procesu podejmowania decyzji - podejmowanie decyzji staje się łatwiejsze dzięki czytelnym i przekrojowym danym na temat funkcjonowania firmy, w postaci analiz i raportów, które pozwalają właścicielom i zarządzającym firm na rozstrzyganie czy i jakie działania  mają zostać podjęte do osiągnięcia zamierzonych celów biznesowych. 
 • Obniżenie kosztów pozyskiwania analiz – Comarch OPT!MA Analizy BI szybko odpowiada na postawione pytania, a zbudowanie nawet najbardziej skomplikowanych sprawozdań oraz zestawień sprowadza się do użycia prostej metody drag & drop. 
 • Oszczędność czasu - dzięki zastosowaniu subskrypcji, stale wykonywane raporty będą zawsze dostarczane na czas. Moduł samoczynnie wyśle raport ze wszystkimi niezbędnymi informacjami pozwalającymi na zdiagnozowanie bieżącej sytuacji w firmie i podjęcie odpowiednich działań. 
 • Weryfikacja realizacji planów firmy - wykorzystując moduł Comarch OPT!MA Analizy BI w prosty sposób, na jednym sprawozdaniu, można odczytać stopień zrealizowanego planu i prześledzić trendy, dla każdego z kluczowych wskaźników efektywności.

 

Statyczne Analizy i Raportowanie


Kluczowym procesem zarządzania firmą jest podejmowanie decyzji. Trafność  decyzji w dużej mierze zależy od wcześniej  przeprowadzonych analiz Comarch ERP OPTIMA Analizy to narzędzie , które zawiera całą gamę wskaźników finansowo-ekonomicznych, charakteryzujących sytuację ekonomiczną firmy, umożliwia  przygotowanie dokładnych raportów, przyspieszających i usprawniających proces podejmowania decyzji.  Moduł czerpie dane  ze wszystkich wykorzystywanych modułów  Comarch ERP OPTIMA
.
 Analiza dłużników i wierzycieli firmy pozwala kontrolować wszelkie zobowiązania i należnościModuł Analizy dostarcza ponad 200 gotowych analiz, które prezentują zgromadzone w programie dane w postaci dynamicznych wykresów graficznych (tortowych, słupkowych i liniowych) oraz tabel zmiennych, przez co staje się  przydatnym narzędziem pracy nie tylko dla kadry zarządzającej. Generowane analizy stanowią doskonałą podstawę do działań handlowych, a także dla szeregu działań księgowych.

Raporty mogą być tworzone zarówno w module Analizy, gdzie zbierane są one  w grupy tematyczne: Kasa/Bank, Księga Handlowa, Środki trwałe, Faktury, Magazyn, Kadry i Płace, CRM, Serwis, jak również mogą być użyte podczas bieżącej pracy z innymi modułami poprzez wywołanie ich z poziomu poszczególnych list i formularzy Osoby, które często posługują się pewną grupą analiz, mogą zebrać je także w obszarze analiz ulubionych.

Dzięki modułowi Analizy można uzyskać informacje miedzy innymi o:

 • stanie środków pieniężnych na poszczególnych rachunkach,
 • planowanych wydatkach/przychodach na wybrany rachunek/kasę według kategorii,
 • liście największych dłużników i wierzycieli firmy,
 • zestawieniu kosztów używania samochodów prywatnych według przejazdów,
 • zestawieniu wartości środków trwałych według grup lub kategorii,
 • sprzedaży według towarów lub kontrahentów,
 • liście najlepiej sprzedawanych towarów,
 • rozkładzie w czasie planowanych dostaw towarów,
 • wskaźnikach magazynowych,
 • kosztach rodzajowych wynagrodzeń w zadanym okresie czasu,
 • czasie i kosztach kontaktów według kontrahentów,
 • najczęściej używanych częściach serwisowych,
 • oraz wielu innych.
Comarch ERP OPTIMA Analizy to:
 • Błyskawiczne dostarczenie potrzebnych informacji, zebranych ze wszystkich modułów programu Comarch ERP OPTIMA
 • Jasna i czytelna prezentacja zebranych danych na wykresach graficznych lub w formie tabelarycznej, bez konieczności ich modyfikowania
 • Możliwość zapisu raportów i analiz do arkusza kalkulacyjnego Excel, które wydrukowane mogą służyć jako pomoc podczas kontaktów z kontrahentami
Moduł Analizy umożliwia także kontrolę funkcjonowania firmy poprzez:
 • bieżącą informację o wybranych obszarach, dzięki analizom kontekstowym wywoływanym z poziomu danej listy (faktur, towarów, zleceń) we wszystkich modułach Comarch ERP OPT!MA,
 • możliwość modyfikacji parametrów wyświetlania raportów i analiz, co pozwala na raportowanie np. z dowolnego przedziału czasowego, czy uwzględniając różne dokumenty,
 • bezpośredni podgląd dokumentów np. handlowych, magazynowych  z wykonanej analizy, które składają się na jej elementy.