ERP Studio - Comarch Optima, CDN XL, Outsourcing IT

Comarch ERP XL - Raportowanie i analizowanie

CDN XL - Raportowanie i analizowanie


Comarch ERP XL Business Intelligence jest narzędziem wspomagającym proces podejmowania decyzji na każdym szczeblu zarządzania przedsiębiorstwem.  Daje natychmiastowy dostęp do kluczowych informacji zgromadzonych w różnych obszarach systemu do zarządzania. Intuicyjna forma budowania raportów oraz ich wielowymiarowość pozwalają na analizowanie wyników każdej uprawnionej do tego osobie nie posiadającej zaawansowanej wiedzy informatycznej. Narzędzie Business Intelligence w czasach dużej zmienności rynkowej staje się nieodłączną częścią systemu ERP. Pełni ono rolę „pomostu” pomiędzy zarządzaniem na poziomie strategicznym, a zarządzaniem operacyjnym. Pozwala zmaksymalizować korzyści płynące z wdrożenia systemu ERP dając osobom zarządzającym konkretną wiedzę o procesach zachodzących w firmie.

Potrzebujesz dobrego narzędzia analitycznego w korzystnej cenie? Poznaj Comarch ERP XL BI Start - NOWOŚĆ >>

Elastyczne prognozy biznesowe w ramach Comarch Business Intelligence

Informacje pochodzące od naszych klientów potwierdzają wszechstronne zastosowanie i wymierne korzyści płynące z wykorzystania systemu Comarch ERP XL wraz z modułem Business Intelligence. Osoby decyzyjne w firmie często nie są świadome wszystkich procesów w niej zachodzących, narzędzie Business Intelligence pozwala im poznać i kontrolować każdy aspekt działalności. Reagowanie na zmiany rynkowe i działania konkurencji, wykorzystywanie pojawiających się szans, eliminacja wąskich gardeł i w efekcie budowanie przewagi konkurencyjnej dzięki wykorzystaniu Business Intelligence stają się bardziej skuteczne.
 

Przykładowy Dashboard kierownika centrum

Aby informacje prezentowane za pośrednictwem raportów Business Intelligence były źródłem  użytecznej wiedzy, powinny być:

  • zawsze aktualne, dostarczane na bieżąco,
  • elastycznie prezentowane w wielu układach i przekrojach,
  • obejmujące wszystkie procesy zachodzące w firmie,
  • szybko dostępne, łatwe w interpretacji, prezentacji i przetwarzaniu.

Comarch Business Intelligence łączy w sobie wszystkie te cechy, znacznie poszerzając możliwości analizy i kontroli w firmie. Dla ułatwienia dane, dotyczące różnych aspektów działalności biznesowej, zostały pogrupowane w obszary analityczne Logistyka, CRM, Wyniki Operacyjne, Płatności, Księgowość, Produkcja, Wizyty i Transport.


BUSINESS INTELLIGENCE

Comarch ERP XL z narzędziem BI jako kompletny system do zarządzania wszystkimi procesami w firmie obsługuje także raportowanie na poziomie szerszym niż tylko jedna firmowa baza danych. Na potrzeby tworzenia analiz w oparciu o większą liczbę baz danych została stworzona opcja Wieloźródłowości. Znajduje ona zastosowanie głównie w jednostkach o strukturze wielofirmowej, gdzie poszczególne firmy są ze sobą powiązane. Konsolidacja danych dotyczących różnych podmiotów nie wymaga nakładu dodatkowej pracy, ani wykorzystywania kosztownych i czasochłonnych analiz zewnętrznych. Wieloźródłowość pozwala łatwo tworzyć sumaryczne analizy dotyczące łącznych danych z obszaru sprzedaży wielu podmiotów, jak również analizy dla każdego podmiotu osobno.

 

Ostatnio używane raporty

Zarządzanie przedsiębiorstwem lub jego częścią wymaga stałego dostępu do aktualnych informacji – także poza siedzibą firmy, w podróży lub na spotkaniu. Business Intelligence Comarch ERP XL to nie tylko szeroka paleta dostępnych typów raportów i analiz, ale także mechanizmy dające możliwość przeglądania raportów z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. Należą do nich:

  • Możliwość rozsyłania raportów do adresatów poczty email - subskrypcja

Comarch ERP XL pozwala na wskazanie adresatów, którzy mają otrzymywać dany raport za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dzięki temu dostęp do aktualnych informacji mogą mieć pracownicy nie korzystający z systemu, a także inne osoby (np. partnerzy handlowi). Mechanizm znajduje szerokie zastosowane – np. poszczególni handlowcy mogą otrzymywać tygodniowe raporty sprzedaży w swoich rejonach.

  • Dostęp do raportów w przeglądarce internetowej - e-BI

Narzędzie e-BI pozwala przeglądać oraz modyfikować raporty i analizy za pośrednictwem przeglądarki internetowej – co jest wygodnym narzędziem pracy dla osób często przebywających poza biurem. Informacje mogą być udostępniane pracownikom firmy, ale także klientom czy dostawcom.

  • Możliwość przeglądania raportów na urządzeniu mobilnym – Comarch Mobilny Menadżer

DATA MINING

System Comarch ERP XL jest ogromnym zbiorem danych. Platforma Business Intelligence pozawala z pośród tych danych selekcjonować konkretne informacje. Analizy Data Mining charakteryzują się wyższym poziomem agregacji, niż standardowe raporty Business Intelligence, bowiem nie tylko prezentują sytuację bieżącą, ale także dają możliwość odnajdywania ukrytych zależności między danymi i prognozowania przyszłych wartości. Data Mining w Comarch CDN XL pozwala na „drążenie danych”:

  • Koszyk zakupów to analiza pozwalająca na wyselekcjonowanie zestawów produktów, które najczęściej sprzedają się w jednej transakcji. Dzięki temu jesteśmy w stanie dowiedzieć się, w jakich kombinacjach najczęściej sprzedają się produkty i na tej podstawie zaplanować działania handlowe.
  • Prognoza sprzedaży to predykcja wielkości sprzedaży oraz uzyskanej marży na podstawie danych historycznych. Znajomość prognozowanej wartości sprzedaży pozwala optymalizować zarządzanie zakupami, dostawami oraz innymi zasobami w jego przedsiębiorstwie.
  • Segmentacja Klientów polega na wyróżnieniu grup kontrahentów na podstawie wskazanych charakterystyk (wielkość sprzedaży, branża itd.). W efekcie możemy trafnie określić grupy docelowe dla podejmowanych działań handlowych i marketingowych. Właściwy dobór grupy docelowej zwiększa szanse na powodzenie całej akcji oraz zmniejsza jej koszty.

 

Raport: Anliza koszyka zakupów


LOGISTYKA

W ramach obszaru Logistyka możliwe jest kompleksowe raportowanie danych związanych z transakcjami sprzedaży towarów i usług wraz z uwzględnieniem rabatów i promocji, stanami i ruchami magazynowymi, transakcjami zamówień, ofert oraz zakupów.

W ten sposób użytkownik może analizować dane sprzedażowe w wielu przekrojach i perspektywach, śledzić osiągane przychody i zyski, kontrolować i analizować gromadzone w systemie Comarch ERP XL dokumenty (handlowe i magazynowe), oferty i zamówienia (zarówno te pochodzące od klientów, jak i zamówienia wewnętrzne). Co szczególnie ważne w obrębie logistyki narzędzie Business Intelligence pozwala na śledzenie ilości i wartości towarów w  magazynie oraz ich przesunięcia. Warto dodać, że dostępne są zarówno informacje bieżące, jak i dane historyczne na dowolny dzień analizowanego okresu. Oprócz standardowych informacji o stanach magazynowych, w obrębie obszaru logistyka, dostępne są analizy prezentujące wskaźniki dotyczące rotacji towarów i ilości dni sprzedaży, na które jest pokrycie w magazynie (np. DOS – Days of Sales). Dodatkowo Comarch Business Intelligence pozwala na przeprowadzenie analiz typu ABC i RFM. 

 

Raport: Towary zalegające na magazynie


CRM

Obszar CRM pozwala na prowadzenie analiz w zakresie zarządzania kontaktami z klientami oraz  badaniem skuteczności i struktury kampanii marketingowych wraz z powiązanymi dokumentam.

Wszelkie działania kierowane do klientów mają sens jedynie wówczas, gdy przynoszą oczekiwane efekty. Kadra zarządzająca musi być w stanie na bieżąco monitorować efekty prowadzonych akcji. Dzięki obszarowi CRM w Business Intelligence użytkownik może analizować strukturę kontrahentów w etapach kampanii marketingowych, kontrolować przychody, koszty i ilość sprzedawanych towarów w ramach kampanii (dzięki powiązaniu z dokumentami handlowymi można porównywać wartości oczekiwane, założone przy budowaniu kampanii, z rzeczywistymi osiągnięciami). Narzędzie Comarch Business Intelligence pozwala także na kontrolę efektywności i planowanie czasu pracy osób związanych z daną akcją marketingową (analiza operatorów, akwizytorów, kontrahentów itp.). Elastyczność i kompleksowość obszaru CRM pozwala na uzyskanie precyzyjnej informacji wykorzystywanej zarówno przez sprzedawców, jak i osoby zarządzające i kreujące całym procesem strategii marketingowej. 

 

Przykładowe raporty modułu CRM 


WYNIKI OPERACYJNE

Bieżący dostęp do wyników finansowych przedsiębiorstwa to jedno z najważniejszych źródeł  informacji kadr zarządzających. Dane te dostępne są w rocznych sprawozdaniach finansowych firmy, jednak dla celów zarządzania krótkoterminowego niezbędny jest stały monitoring wyników operacyjnych.

Obszar Wyniki Operacyjne dostarcza kompleksowych informacji na temat osiąganych przez firmę wyników finansowych. Dzięki Business Intelligence osoby uprawnione mogą otrzymać dokładne, wyselekcjonowane spośród wielu kategorii wg potrzeb informacje na temat przychodów i kosztów zarówno całej firmy, jak i jej pododdziałów. Co więcej, system na podstawie dokumentów handlowych dzieli transakcje na kosztowe, niekosztowne, przychodowe i nieprzychodowe pozwalając na raportowanie specyficznych kategorii finansowych tzw. nie-kosztów (wydatki nie stanowiące kosztu, np. wydatki inwestycyjne) i nie-przychodów (wpływy nie stanowiące przychodu). Daje to pełen obraz zawsze aktualnych wyników finansowych firmy i znacznie ułatwia planowanie i rozliczenia podatkowe. 

 
 
Raport: Koszty według miejsc powstawania 


PŁATNOŚCI

Analiza danych związanych z płatnościami ma istotne znaczenie dla zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa. Obszar Płatności umożliwia raportowanie i analizę zarówno już rozliczonych płatności, jak i  nierozliczonych należności i zobowiązań firmy.
Obszar płatności w Business Intelligence pozwala na dokładną kontrolę historycznych rozliczeń rejestrowanych w systemie Comarch CDN XL (np. stan należności od odbiorców na wybrany dzień, raport informujący o terminowości wpłat dla danego kontrahenta), a także na bieżącą kontrolę należności i zobowiązań (np. raport pokazujący należności przeterminowane o 60 dni). Warto podkreślić, że analizy mogą być prezentowane zarówno w walucie pochodzącej z umowy, jak i mogą być automatycznie przeliczone na złotówki lub inną walutęwedług aktualnego kursu. Co więcej narzędzie BI może przedstawić przewidywane wpłaty i wypłaty na dany okres w przyszłości, wykorzystując dane historyczne i sezonowe. Dzięki czemu kontrola rotacji należności i zobowiązań w firmie staje się bardziej przejrzysta i skuteczna .

 

Raport: Należności przeterminowane, Top 10 należności


KSIĘGOWOŚĆ

Obszar Księgowość daje możliwość pełnej analizy obrotów i sald na kontach księgowych oraz tworzenia zestawień księgowych definiowanych przez użytkownika.

W ten sposób użytkownik może przeprowadzić dokładne raportowanie obrotów i sald na kontach księgowych za dowolny okres w podziale na miesiące, kwartały, lata itd. z uwzględnieniem różnych okresów obrachunkowych. Obroty i salda mogą być również analizowane w zależności od typu konta (bilansowe, wynikowe, pozabilansowe), wybranej klasy kont, waluty zapisów. Jednocześnie użytkownik ma wgląd do zestawień księgowych tworzonych w systemie Comarch ERP XL ,np. bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych. Raporty mogą też zawierać dane pochodzące tylko z dzienników księgowych, aby jeszcze bardziej uszczegółowić wybrane informacje, dzięki możliwości elastycznego i indywidualnego wyboru pomiędzy zapisami z bufora, z księgi głównej, czy wszystkimi dekretami bez względu na status.

Dane z obszaru Księgowości dzięki narzędziom Business Intelligence znajdują szersze wykorzystanie, niż tylko obowiązkowa ewidencja zdarzeń gospodarczych. Zyskują one wartość w świetle rachunkowości zarządczej, stając się bazą do podejmowania decyzji dotyczących działalności przedsiębiorstwa. Comarch Business intelligence jest więc nieocenionym narzędziem nie tylko dla księgowych, ale przede wszystkim dla audytorów i dyrektorów finansowych w każdej firmie.

 

Raport: Analiza Cash Flow 


PRODUKCJA

Firmy produkcyjne charakteryzują się zwiększonymi potrzebami informacyjnymi, szczególnie z obszaru zarządzania procesem produkcyjnym, który musi być zgodny z rygorystycznymi normami i reżimami technologicznymi. Business Intelligence w Comarch ERP XL umożliwia uzyskanie pełnej informacji na temat zleceń produkcyjnych, poszczególnych etapów procesu produkcyjnego oraz czasochłonności wykonania operacji przy wykorzystaniu odpowiednich zasobów w przedsiębiorstwie.
W ten sposób użytkownik może precyzyjnie kontrolować ilość poszczególnych pozycji zlecenia produkcyjnego, jak np.: ilość potrzebnych surowców, terminy wykonania wyrobów gotowych oraz półproduktów, a także stopień realizacji zlecenia wraz z odchyleniami od planu. System pozwala także na analizę kosztów materiałowych w oparciu o daną technologię (czasochłonność, pracochłonność i obciążenie stanowisk produkcyjnych przy wykonaniu poszczególnych operacji  wykorzystując odpowiednie zasoby produkcyjne). Szczegółowe analizy produkcji pozwalają na monitorowanie każdego, nawet najdrobniejszego elementu całego procesu. Dzięki temu zarządzający mogą szybko zareagować na wszelkie usterki techniczne poszczególnych maszyn, odchylenia od planu, czy inne czynniki mogące obniżyć rentowność firmy.

 

Raport: Raport techniczny usterek maszyn, Plan i wykonanie kosztów w poszczególnych etapach produkcji 


WIZYTY i TRANSPORT

Obszar analityczny Wizyty i transport pozwala na dokładną analizę wysyłek paczek i dokumentów oraz wizyt handlowych i wydatków pracowników.

W ramach tego obszaru użytkownik Business Intelligence może m.in. przeprowadzić analizę wysyłek firmowych dokumentów i paczek w oparciu o czas, konkretnego spedytora, rodzaj transportu itp. Dodatkowo wspomaga także CRM analizując w bardzo precyzyjny sposób wizyty handlowców u klienta. Analizy tego typu dotyczyć mogą wielu czynników opisujących działania handlowe prowadzone w terenie, np. koszty i przychody, liczba ofert odrzuconych, czasy dojazdu itp. Synchronizacja obszaru Wizyty i Transport z CRM jest także widoczna w obrębie analiz pracowników, jak np. wydatki na delegacje.

 

Raport: liczba wykonanych prezentacji u klienta w ostatnich sześciu klientach