ERP Studio - Comarch Optima, CDN XL, Outsourcing IT

Comarch ERP XL - Finanse i księgowość

Oprogramowanie finansowo-księgowe na przestrzeni lat stało się narzędziem wykorzystywanym nie tylko do obowiązkowej ewidencji zdarzeń gospodarczych, ale przede wszystkim do kompleksowej analizy sytuacji całej firmy. Oprócz obsługi rachunkowości finansowej systemy informatyczne zaczęły być narzędziem rachunkowości zarządczej. Dziś informacje gromadzone w systemie finansowo-księgowym są bazą do podejmowania decyzji dotyczących wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa.  Ważną rolę pełni także szczegółowa analiza kosztów, w różnych ujęciach i różnych perspektywach. Comarch ERP XL został wyposażony w funkcjonalności finansowo-księgowe, które można elastycznie dostosowywać do potrzeb konkretnej firmy.
System posiada profesjonalne narzędzia do zarządzania:

W obszarze finansów i księgowości szczególnie istotna jest możliwość prowadzenia  zaawansowanych analiz finansowych, zarówno w odniesieniu do danych historycznych, jak i na zasadzie prognoz. Tego typu analizy mogą być tworzone z wykorzystaniem modułu Business Intelligence. Niezbędne jest także wykorzystanie możliwości, jakie dał rozwój Internetu. W systemie Comarch CDN XL możliwe jest automatyczne pobieranie kursów walutowych NBP, czy internetowa współpraca z bankami. Oprogramowanie jest także dostosowane do szybko rozwijających się nowych produktów finansowych (leasing, lokaty overnight itp.).

Dla pracowników i osób zarządzających działem księgowości system Comarch ERP XL to przede wszystkim pewność stabilnej pracy z wydajnym narzędziem zawsze w zgodności z obowiązującymi przepisami prawa (np. ustawa o rachunkowości, przepisach o stawkach VAT).


KSIĘGOWOŚĆ

Moduł Księgowość przeznaczony jest do komputerowej obsługi księgowości w firmach, zgodnie z zasadami przepisów prowadzenia ksiąg rachunkowych w oparciu o zakładowy plan kont, Ustawę o Rachunkowości, a także według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR/MSSF). Dzięki bogatej możliwości definiowania parametrów moduł Księgowość można dostosować do indywidualnych potrzeb Użytkownika. Z jego funkcjonalności z powodzeniem korzystają firmy handlowe, usługowe i produkcyjne.

Dziennik księgowy . Ustawa o Rachunkowości nakłada obowiązek rejestracji każdej operacji chronologicznie dzień po dniu w tzw. dzienniku. System Comarch ERP XL umożliwia prowadzenie pełnej księgowości w formie dzienników cząstkowych oraz zestawienie tych dzienników zgodnie z wymogami ustawy. Nazwy i liczbę dzienników określa Użytkownik. Program umożliwia wprowadzanie zapisów na brudno, do tzw. buforów księgowań, w których zapisy mogą być modyfikowane. Po przeniesieniu z bufora do Księgi Głównej, zapis, zgodnie z obowiązującym prawem, jest zapisem trwałym, niemodyfikowalnym, a korygowanie dekretu pozostawia trwały ślad w zapisach księgowych.

Księga Główna. Księga Główna prowadzona jest w podziale na okresy obrachunkowe, które definiuje Użytkownik systemu. Okres obrachunkowy nie musi być zgodny z rokiem kalendarzowym. Użytkownik ma równoległy dostęp do danych z okresu bieżącego oraz z okresów ubiegłych. Zapisy na kontach księgi głównej ujmowane są w porządku systematycznym. System nie pozwala na zaksięgowanie operacji gospodarczej z naruszeniem zasady podwójnego zapisu.

Plan kont. System Comarch ERP XL umożliwia zbudowanie dowolnego, wielopoziomowego planu kont dostosowanego do potrzeb jednostek gospodarczych działających na rynku polskim oraz na rynkach zagranicznych. Moduł posiada również automat kreujący wzorcowy plan kont dla różnych typów podmiotów gospodarczych. Dostarcza informacji o obrotach i saldach za dowolny okres, dając tym samym podstawę do sporządzenia obligatoryjnych sprawozdań finansowych, jak również „własnych” zestawień na potrzeby jednostki gospodarczej.
CDN XL - Obroty i saldaObroty i salda
Wielowalutowość. Transakcje zagraniczne wyrażone w walucie obcej można ewidencjonować na kontach księgowych dualnie, w walucie systemowej oraz w walucie obcej. System automatycznie nalicza różnice kursowe zrealizowane. Pozwala także na naliczenie różnic kursowych niezrealizowanych, towarzyszących wycenie aktywów, jak również pasywów wyrażonych w walucie obcej. Wycena jest możliwa nie tylko na koniec okresu obrachunkowego, ale na dowolny moment, dzięki czemu niezrealizowane różnice kursowe można naliczać co miesiąc, kwartał i ujmować w przychodach, kosztach o charakterze podatkowym. Udostępniono możliwość wyceny środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej. Wyceny tej można dokonywać według metody FIFO lub LIFO.

Ewidencja pomocnicza. Służy do ewidencji dokumentów źródłowych oraz do wspomagania księgowań dokonywanych w dziennikach księgowych. Ewidencja pomocnicza obejmuje: Rejestry VAT, Raporty kasowe oraz bankowe, Księgę Inwentarzową, Księgowania okresowe. Dzięki definiowalnym mechanizmom automatycznych księgowań, tzw. „schematom księgowym”, można wprowadzić automatycznie dekrety na dziennik (bufor) na podstawie dokumentów wprowadzonych do ewidencji pomocniczej. Automatycznemu księgowaniu podlegają także dokumenty handlowe, magazynowe, listy płac.

Rejestry VAT. System Comarch ERP XL spełnia wymogi niezbędne do prawidłowego rozliczania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług. Pozwala na ewidencjonowanie wszystkich operacji gospodarczych zgodnie z ich rzeczywistym przebiegiem (rzetelnie) oraz w sposób odpowiadający formalnym wymogom prawno-podatkowym. System umożliwia:

 • tworzenie standardowych rejestrów VAT,
 • tworzenie własnych rejestrów VAT,
 • obliczenie udziału sprzedaży opodatkowanej w sprzedaży ogółem,
 • automatyczne generowanie deklaracji VAT-7 i VAT-UE, na podstawie dokumentów wprowadzonych do rejestrów VAT,
 • zdefiniowanie tablic kodów podatkowych z możliwością ich zmian i /lub rozszerzeń.

System uwzględnia również szczególne przypadki powstania obowiązku podatkowego.

Schematy księgowe. Moduł Księgowość daje możliwość definiowania szablonów księgowań, automatyzujących powtarzalne czynności. W schematach można zastosować „inteligentne” mechanizmy rozpoznające cechy księgowanych dokumentów i ich elementów. Dzięki temu istnieje możliwość automatycznego księgowania różnego rodzaju dokumentów i wartości (faktur, dokumentów SAD, raportów kasowych, list płac, kosztów własnych sprzedaży i innych) do odpowiednich dzienników wraz z kontrolą poprawności zapisów.

Księgowania Okresowe. Księgowania okresowe to dodatkowe narzędzie pozwalające na automatyzację prac w księgowości związanych z cyklicznym wykonywaniem księgowań: miesięcznych, kwartalnych, rocznych itp. Funkcja pozwala na zdefiniowanie schematów księgowań, które służą do wielokrotnego księgowania określonych kwot na określone konta księgowe. Najczęściej wykorzystywane są na koniec miesiąca do rozliczenia kosztów oraz rozliczenia podatku VAT, jak również do przeksięgowania przychodów, kosztów na wynik finansowy.

Klucze podziałowe. Klucze podziałowe wprowadzono z myślą o umożliwieniu rozliczania:

 • kosztów wyrobów i usług,
 • zadań i projektów.

Kontrola Kręgów Kosztów. Zagadnienie „Kręgu kosztów” występuje w firmach stosujących w zakresie rachunku kosztów konta zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie” oraz konta zespołu 5 „Koszty według rodzajów działalności i ich rozliczenie” lub tylko konta zespołu 5 z ustaleniem kosztów rodzajowych.

Ze względu na różnorodność operacji gospodarczych, uzależnionych od charakteru działalności jednostki, definicję "kręgów kosztów" pozostawiono Użytkownikowi systemu.

Zestawienia księgowe. Moduł Księgowość umożliwia zdefiniowanie zestawień na potrzeby jednostki:

 • obligatoryjnych - sprawozdanie finansowe,
 • "własnych" .

Zestawienie może obejmować dane z kilku okresów obrachunkowych jednocześnie. Obroty, salda mogą być prezentowane za dowolny okres.


FINANSE

Obszar związany z finansami ma podstawowe znaczenie w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa i bez wątpienia jest kluczowym elementem rentownego biznesu. Efektywne zarządzanie finansami jest jednym  z najważniejszych filarów każdej strategii biznesowej firmy.

Kasa/Bank
Comarch ERP XL pozwala na skuteczne zarządzanie wpłatami, wypłatami, należnościami, zobowiązaniami, rozliczeniami i rozrachunkami. W obszarze Kasa/Bank Comarch ERP XL wspiera:

 • prowadzenie raportów kasowych,
 • rejestrację wyciągów bankowych,
 • rejestrację i rozliczenie zaliczek pobranych przez pracowników,
 • rozliczenie zapłat i płatności zarejestrowanych w walucie systemowej,
 • rozliczenie zapłat i płatności zarejestrowanych w walutach obcych,
 • rozliczenie zapłat w walucie systemowej z płatnościami zarejestrowanymi w walutach obcych,
 • automatyczne księgowanie raportów kasowych i wyciągów bankowych.

Rozliczenia i rozrachunki. 
W systemie Comarch ERP XL informacje o należnościach oraz zobowiązaniach generują dokumenty źródłowe (faktury sprzedaży, zakupu, listy płac, itp.). W praktyce, oznacza to bardzo szybki dostęp do informacji (już w momencie zarejestrowania dokumentu) typu: Komu? Ile? Kiedy? należy zapłacić lub Kto? Ile? i Kiedy? zapłaci. To podejście pozwala na skuteczne zarządzanie należnościami oraz zobowiązaniami, dbanie o płynność finansową, pilnowanie terminowego regulowania zobowiązań (wystawianie przelewów, eksport przelewów drogą elektroniczną), wczesne monitowanie niezapłaconych należności (wystawianie upomnień, not odsetkowych), kompensowanie należności i zobowiązań pomiędzy dwoma lub więcej stronami. System dostarcza szerokiego zakresu raportów analizujących stan rozliczeń (struktura wiekowa należności, zobowiązań). Użytkownik ma możliwość dokładnego prześledzenia historii transakcji i rozliczeń z kontrahentem, jak również wglądu w obroty, stany kont na dowolny dzień roku obrotowego z uwzględnieniem dowolnego okresu.

Plan kont. System Comarch ERP XL umożliwia zbudowanie dowolnego, wielopoziomowego planu kont  dostosowanego do potrzeb jednostek gospodarczych działających na rynku polskim oraz na rynkach zagranicznych. Moduł posiada również automat kreujący wzorcowy plan kont dla różnych typów podmiotów gospodarczych. Dostarcza informacji o obrotach i saldach za dowolny okres, dając tym samym podstawę do sporządzenia obligatoryjnych sprawozdań finansowych, jak również „własnych” zestawień na potrzeby jednostki gospodarczej.

Wielowalutowość. Transakcje zagraniczne wyrażone w walucie obcej można ewidencjonować na kontach księgowych dualnie, w walucie systemowej oraz w walucie obcej. System automatycznie nalicza różnice kursowe zrealizowane. Pozwala także na naliczenie różnic kursowych niezrealizowanych, towarzyszących wycenie aktywów, jak również pasywów wyrażonych  w walucie obcej. Wycena jest możliwa nie tylko na koniec okresu obrachunkowego, ale na dowolny moment, dzięki czemu niezrealizowane różnice kursowe można naliczać co miesiąc, kwartał i ujmować w przychodach, kosztach o charakterze podatkowym. Udostępniono możliwość wyceny środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej. Wyceny tej można dokonywać według metody FIFO lub LIFO.

Ewidencja pomocnicza. Służy do ewidencji dokumentów źródłowych oraz do wspomagania księgowań dokonywanych w dziennikach księgowych. Ewidencja  pomocnicza obejmuje: Rejestry  VAT, Raporty kasowe oraz bankowe, Księgę Inwentarzową, Księgowania okresowe. Dzięki definiowalnym mechanizmom automatycznych księgowań, tzw. „schematom księgowym”, można wprowadzić automatycznie dekrety na dziennik (bufor) na podstawie dokumentów wprowadzonych do ewidencji  pomocniczej. Automatycznemu księgowaniu podlegają także dokumenty handlowe, magazynowe, listy płac.

Rejestry VAT. System ERP XL spełnia wymogi niezbędne do prawidłowego rozliczania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług. Pozwala na ewidencjonowanie wszystkich operacji gospodarczych zgodnie z ich rzeczywistym przebiegiem (rzetelnie) oraz w sposób odpowiadający formalnym wymogom prawno-podatkowym. System umożliwia:

 • tworzenie standardowych rejestrów VAT,
 • tworzenie własnych rejestrów VAT,
 • obliczenie udziału sprzedaży opodatkowanej w sprzedaży ogółem,
 • automatyczne generowanie deklaracji VAT-7 i VAT-UE, na podstawie dokumentów wprowadzonych do rejestrów VAT,
 • zdefiniowanie tablic kodów podatkowych z możliwością ich zmian i /lub rozszerzeń.

System uwzględnia również szczególne przypadki powstania obowiązku podatkowego.

Kasa/Bank. System ERP XL umożliwia:

 • prowadzenie raportów kasowych,
 • rejestrację wyciągów bankowych,
 • rejestrację i rozliczenie zaliczek pobranych przez pracowników,
 • rozliczenie zapłat i płatności zarejestrowanych w walucie systemowej,
 • rozliczenie zapłat i płatności zarejestrowanych w walutach obcych,
 • rozliczenie zapłat w walucie systemowej z płatnościami zarejestrowanymi w walutach obcych,
 • automatyczne księgowanie raportów kasowych i wyciągów bankowych.

Moduł: Księgowość oferuje szeroką współpracę z systemami typu Home Banking w zakresie eksportu poleceń przelewu oraz importu wyciągów bankowych.

Rozliczenia i rozrachunki. W systemie ERP XL informacje o należnościach oraz zobowiązaniach generują dokumenty źródłowe (faktury sprzedaży, zakupu, listy płac, itp.). W praktyce, oznacza to bardzo szybki dostęp do informacji (już w momencie zarejestrowania dokumentu) typu: Komu? Ile? Kiedy? należy zapłacić lub Kto? Ile? i Kiedy? zapłaci. To podejście pozwala na skuteczne zarządzanie należnościami oraz zobowiązaniami, dbanie o płynność finansową, pilnowanie terminowego regulowania zobowiązań (wystawianie przelewów, eksport przelewów drogą elektroniczną), wczesne monitowanie niezapłaconych należności (wystawianie upomnień, not odsetkowych), kompensowanie należności i zobowiązań pomiędzy dwoma lub więcej stronami. System dostarcza szerokiego zakresu raportów analizujących stan rozliczeń (struktura wiekowa należności, zobowiązań). Użytkownik ma możliwość dokładnego prześledzenia historii transakcji i rozliczeń z kontrahentem, jak również wglądu w obroty, stany kont na dowolny dzień roku obrotowego z uwzględnieniem dowolnego okresu.
W oparciu o zaksięgowane płatności można prowadzić rozrachunki na kontach księgowych. Rozrachunki dostarczają informacji, z jakich nierozliczonych zapisów księgowych składa się saldo konta rozrachunkowego. Pozwalają na sporządzanie i drukowanie potwierdzeń sald. Dzięki połączeniu płatności z rozrachunkami daną transakcję rozlicza się tylko raz. 

Obsługa lokat
W odpowiedzi na bieżące trendy rynkowe od wersji 9.7 wprowadzono funkcjonalność obsługi lokat. Firmy coraz chętniej lokują swoje środki finansowe, aby zarabiać na oprocentowaniu depozytów. Comarch ERP XL pozwala na kompleksową obsługę różnego typu lokat: nocnych (overnight), terminowych, odnawialnych, nieodnawialnych oraz walutowych. System pozwala m.in. na ręczne lub automatyczne złożenie i zamknięcie lokaty, a także umożliwia automatyczne wygenerowanie odsetek powiązanych z daną lokatą.

Wymiana danych z bankiem
System Comarch ERP XL umożliwia eksportowanie poleceń przelewów do plików tekstowych oraz importowanie wyciągów dostarczanych przez bank w postaci plików. Powszechnie stosowane formaty, takie jak Elixir-O i SWIFT MT940 są obsługiwane jako predefiniowane, inne mogą być swobodnie definiowane przez użytkownika na podstawie specyfikacji dostarczonej przez bank.

Podczas importu wyciągu bankowego następuje identyfikacja podmiotu na podstawie numeru jego rachunku, zawartego w pozycji wyciągu. Ułatwia to znacznie rozliczanie zaimportowanych operacji z dokumentami. W przypadku obciążeń rachunku rozliczenie może następować automatycznie na podstawie identyfikatora operacji zawartego w poleceniu przelewu, a następnie w pozycji wyciągu.

 CDN XL - Preliminarz płatności

Preliminarz płatności


ŚRODKI TRWAŁE

Moduł Środki trwałe umożliwia prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia (tzw. składników niskocennych).

Ewidencja składników majątku trwałego. Podstawą ewidencji majątku trwałego są księgi inwentarzowe. Liczba ksiąg może być dowolna, zdefiniowana przez Użytkownika. Składniki majątku trwałego można dodatkowo ująć w definiowane grupy. Grupy mogą mieć strukturę wielopoziomową (drzewiastą). Dany składnik może należeć do wielu grup.
CDN XL - Księga inwentarzowa 
Księga Inwentarzowa

Ewidencja wszystkich zdarzeń związanych ze środkiem trwałym odbywa się w oparciu o stosowne dokumenty, np.:

 • Przyjęcie składnika majątku trwałego - dokument OT
 • Zwiększenie lub zmniejszenie wartości - dokument MW
 • Likwidacja składnika majątku trwałego - dokument LT
 • Amortyzacja - dokument AM
 • Zmiana osoby odpowiedzialnej - dokument ZO
 • Przeszacowanie - dokument PK


Amortyzacja składników majątku trwałego. 
Wielkość odpisów amortyzacyjnych może być naliczana automatycznie w okresach miesięcznych, kwartalnych lub na koniec okresu obrachunkowego. Wielkość wygenerowanych odpisów zależy od wskazanej na karcie inwentarzowej metody oraz stawki, powiązanej z wybranym symbolem KŚT. Odpisy mogą być wyliczone według metody: liniowej, degresywnej, jednorazowej. Istnieje możliwość nieamortyzowania składnika majątku. W przypadku środków trwałych serwisowanych istnieje możliwość wstrzymania naliczania amortyzacji do momentu ich naprawy i ponownego przesunięcia do użytkowania. Składki majątku można amortyzować dwutorowo, tj. w ujęciu bilansowym (według Ustawy o Rachunkowości lub według MSR) oraz podatkowo. Dostępne jest również generowanie odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych wykorzystywanych w działalności sezonowej.

Plan amortyzacji. System udostępnia plan amortyzacji zestawiający odpisy planowane z rzeczywistymi. Możliwe jest dokonywanie opisu analitycznego na dokumentach inwentarzowych zarówno w ujęciu bilansowym, jak i podatkowym.

Dynamiczne Raportowanie. Pozwala na uzyskanie szczegółowych informacji dotyczących wskazanych środków trwałych, z możliwością określenia zakresu analiz w oparciu o rozbudowaną listę parametrów


KSIĘGOWOŚĆ - ANALIZY KSIĘGOWE

Obszar Księgowość daje możliwość pełnej analizy obrotów i sald na kontach księgowych oraz tworzenia zestawień księgowych definiowanych przez użytkownika.

W ten sposób użytkownik może przeprowadzić dokładne raportowanie obrotów i sald na kontach księgowych za dowolny okres w podziale na miesiące, kwartały, lata itd. z uwzględnieniem różnych okresów obrachunkowych. Obroty i salda mogą być również analizowane w zależności od typu konta (bilansowe, wynikowe, pozabilansowe), wybranej klasy kont, waluty zapisów. Jednocześnie użytkownik ma wgląd do zestawień księgowych tworzonych w systemie Comarch ERP XL ,np. bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych. Raporty mogą też zawierać dane pochodzące tylko z dzienników księgowych, aby jeszcze bardziej uszczegółowić wybrane informacje, dzięki możliwości elastycznego i indywidualnego wyboru pomiędzy zapisami z bufora, z księgi głównej, czy wszystkimi dekretami bez względu na status.

Dane z obszaru Księgowości dzięki narzędziom Business Intelligence znajdują szersze wykorzystanie, niż tylko obowiązkowa ewidencja zdarzeń gospodarczych. Zyskują one wartość w świetle rachunkowości zarządczej, stając się bazą do podejmowania decyzji dotyczących działalności przedsiębiorstwa. Comarch Business intelligence jest więc nieocenionym narzędziem nie tylko dla księgowych, ale przede wszystkim dla audytorów i dyrektorów finansowych w każdej firmie.

 
 
Raport: Analiza Cash Flow, Top 10 należności, Należności przeterminowane


ANALIZY PLATNOŚCI

Analiza danych związanych z płatnościami ma istotne znaczenie dla zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa. Obszar Płatności umożliwia raportowanie i analizę zarówno już rozliczonych płatności, jak i  nierozliczonych należności i zobowiązań firmy.
Obszar płatności w Business Intelligence pozwala na dokładną kontrolę historycznych rozliczeń rejestrowanych w systemie Comarch ERP XL (np. stan należności od odbiorców na wybrany dzień, raport informujący o terminowości wpłat dla danego kontrahenta), a także na bieżącą kontrolę należności i zobowiązań (np. raport pokazujący należności przeterminowane o 60 dni). Warto podkreślić, że analizy mogą być prezentowane zarówno w walucie pochodzącej z umowy, jak i mogą być automatycznie przeliczone na złotówki lub inną walutęwedług aktualnego kursu. Co więcej narzędzie BI może przedstawić przewidywane wpłaty i wypłaty na dany okres w przyszłości, wykorzystując dane historyczne i sezonowe. Dzięki czemu kontrola rotacji należności i zobowiązań w firmie staje się bardziej przejrzysta i skuteczna.