ERP Studio - Comarch Optima, CDN XL, Outsourcing IT

Comarch ERP XL - Zarządzanie operacyjne

Comarch CDN XL - Zarządzanie operacyjneNa zarządzanie operacyjne w firmie składają się wszystkie aspekty „codziennego” zarządzania organizacją. Kierowanie przedsiębiorstwem na poziomie operacyjnym jest ściśle powiązane z realizacją długoterminowej strategii – działania kierowników operacyjnych odpowiedzialnych za poszczególne jednostki w firmie są narzędziem realizacji strategicznych celów całej organizacji.

ZARZĄDZANIE OPERACYJNE:

W średnich i dużych przedsiębiorstwach często popełnianym błędem jest brak komunikacji pomiędzy kierownikami operacyjnymi odpowiedzialnymi za zarządzanie poszczególnymi działami. Wpływa to na brak spójności podejmowanych przez nich decyzji. Dodatkowo decyzje te często nie są spójne z globalną strategią firmy. Wykorzystanie zintegrowanego systemu Comarch ERP XL pozwala uniknąć tego rodzaju błędów kierowniczych, ponieważ rozwiązanie zapewnia (a nawet wymusza) harmonijną współpracę w ramach wszystkich aspektów działania przedsiębiorstwa.

Ważnym czynnikiem wpływającym na efektywność operacyjną przedsiębiorstwa jest jego struktura organizacyjna. Powinna ona być efektem audytu wewnętrznego. Dobrze zdefiniowane i opisane procesy operacyjne umożliwiają podział zakresu odpowiedzialności, czego efektem jest model struktury organizacyjnej. System Comarch ERP XL daje możliwość definiowania wielopoziomowej struktury firmy, odpowiadającej jej rzeczywistej organizacji. Centrum struktury może odpowiadać oddziałowi lub dowolnej komórce organizacyjnej. Operator może być przypisany do jednego lub wielu centrów. Znaczna część uprawnień operatora wynika z jego przynależności do określonego centrum.

Skuteczne zarządzanie operacyjne jest jednym z kluczowych czynników przesądzających o konkurencyjności przedsiębiorstwa. Elastyczność Comarch ERP XL daje możliwości maksymalnego dostosowania funkcjonalności systemu do modeli działania wypracowanych przez przedsiębiorstwo. Dzięki pełnej integracji duża część zadań może zostać zautomatyzowana, a wszystkie operacje są lepiej skoordynowane.