ERP Studio - Comarch Optima, CDN XL, Outsourcing IT

Kasa/Bank - Rozliczenia

Moduł Kasa/Bank umożliwia ujęcie wszelkich zagadnień związanych z przepływem środków pieniężnych w firmie. Pozwala na uzyskanie informacji na temat kondycji finansowej firmy, rzeczywistych źródeł uzyskiwanych przychodów, a także ponoszonych kosztów, czy też stanu bieżących należności i zobowiązań. Na podstawie danych zgromadzonych w module Kasa/Bank można wykonać szereg zestawień i raportów obrazujących w różnych przekrojach kondycję finansową firmy. 
Są to między innymi:

 • kalendarz planowanych płatności,
 • zestawienia dłużników i wierzyciel, 
 • raport wpływów i wydatków wg kategorii przychodów i kosztów.

Import przelewów z pliku - format MT940

Moduł Kasa/Bank zapewnia:
 • elektroniczną wymianę danych z bankiem zarówno poprzez eksport przelewów do pliku  jak również import zrealizowanych przelewów z pliku dostarczonego przez bank,
 • rozliczenia automatyczne z listy rozliczeń kasowych/bankowych podmiotu. Jest to miejsce przeznaczone do wykonywania rozliczeń i kompensat pomiędzy dokumentami wystawionymi dla tego samego podmiotu (kontrahenta, pracownika, wspólnika, banku lub urzędu). Z tego miejsca można również uzgadniać stan należności i zobowiązań z kontami księgowymi,
 • rozliczenia dokumentów w różnych walutach, przy czym jeden z tych dokumentów musi być wystawiony w PLN a drugi w walucie obcej,
 • automatyczne tworzenie różnic kursowych podczas rozliczania dokumentów w walucie,
 • seryjne rozliczenia dokumentów dla jednego lub wielu podmiotów z Listy dokumentów nierozliczonych,
 • seryjne rozliczanie dokumentów z Preliminarza płatności,
 • wykonanie zbiorczego zestawienia wpływów i wydatków na poszczególne dni, zarówno tych już wprowadzonych (zapisów) jak i planowanych (zdarzeń) – Kalendarz,
 • prowadzenie dowolnej ilości kas i rachunków bankowych również w walutach obcych, 
 • możliwość wystawianie not odsetkowych, ponagleń zapłaty oraz potwierdzeń sald.

Lista rozliczeń kontrahenta

Kasa/Bank Plus

Moduł Kasa/Bank Plus daje możliwość  prowadzenia magazynu walut. Kasa/Bank Plus dedykowany jest firmom korzystającym z rozliczeń w walutach obcych, które potrzebują prowadzić bieżącą wycenę operacji na rachunkach bankowych oraz wyodrębnionych kasach walutowych, w przeliczeniu na walutę polską.

Dostępne środki w magazynie walut

Wykorzystując moduł Kasa/Bank zyskujesz możliwości:
 • oszczędności czasu przy wprowadzaniu wyciągów bankowych dzięki bankowości elektronicznej,
 • kontrolowania przepływów środków pieniężnych,
 • monitorowania rozliczeń z dłużnikami i wierzycielami,
 • bieżącej kontroli kondycji finansowej firmy.